ĽUDIA

Hlavný organizátor:
Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici - krajská metodická inštitúcia pre BBSK.
Zaoberá sa kultúrno-osvetovou, metodickou a vzdelávacou činnosťou, pôsobí v oblasti uchovávania
a rozvoja tradičnej ľudovej a miestnej kultúry v obciach okresov Banská Bystrica a Brezno. Je
organizátorom prehliadok, súťaží, a festivalov, odborne pripravuje a realizuje
celoštátne, krajské, nadregionálne, okresné a regionálne súťaže a prehliadky vo všetkých žánroch
ZUČ. 


Spoluorganizátori:
Mesto Brezno a jeho inštitúcie (Technické služby),
Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno (DSJCH), jeden z popredných slovenských
ochotníckych divadelných súborov s takmer storočnou nepretržitou novodobou činnosťou.
Niekoľkonásobný laureát Scénickej žatvy a nositeľ ceny za Tvorivý čin roka a mnohých ocenení na
slovenských aj zahraničných festivaloch.
M-Klub Brezno – občianske združenie, ktoré po dlhoročnej prestávke opäť obnovuje činnosť
bývalého legendárneho breznianskeho klubu mladých.


Riaditeľka festivalu:
Mária Palúchová, riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici (SOS
BB). Dlhoročná osvetárka a propagátorka ochotníckeho divadla, umeleckého prednesu a ľudového
umenia.


Dramaturg festivalu:
Maroš Krajčovič, metodik pre divadlo v SOS BB a dramaturg. Často pôsobí ako lektor na rôznych
seminároch a workshopoch a ako porotca divadelných prehliadok. Organizátor divadelných
workshopov.


Výkonný riaditeľ festivalu:
Gabriel Obernauer, predseda DSJCH. Dlhoročný člen súboru a herec. Nositeľ mnohých ocenení
za herecké výkony.


Člen organizačného štábu:
Július Obernauer, samostatný referent oddelenia kultúry a športu MsÚ Brezno. Je
dlhoročným členom DSJCH a za svoje herecké umenie bol veľakrát ocenený cenami za najlepší
mužský herecký výkon.


Člen organizačného štábu:
Michal Récky, vedúci M-Klubu, režisér a scenárista. Spolupracuje so Štúdiom mladých pri
DSJCH. Pre DSJCH napísal a režíroval so súborom hru „Večne živé Kocúrkovo“, ktorá bola
celoslovensky úspešnou inscenáciou.


Čestný predseda festivalu:
Ladislav Vagaday, in memoriam – dlhoročný člen a predseda DSJCH, nositeľ Ceny Jozefa Krónera.